Aloqa 

Tel: +99897 996-18-17 

 Manzil: Andijon viloyati . Buloqboshi tumani .Neftprom shaxarchasi. Saidobod 1

Written by Super User
Category:

Nizom asos 28.07.2022

 

2020 йил

2016 йил

2015 йил

 

Низом

«Xo’jaobod texnologik transport boshqarmasi» aksiyadorlik jamiyati

Н И З О М И

Булокбоши – 2014 йил

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР1.1. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя килиш туғрисида»ги Қонуни (матн давомида – Қонун) ва бошқа қонун хужжатлари асосида ишлаб чиқилган.
1.2. Жамият ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини химоя қилиш туғрисида»ги Қонуни (06.05.2014 йил ЎРК-370-сон) ва бошқа меъерий-хуқуқий хужжатларга мувофиқ олиб боради.
1.3. Жамиятнинг тулиқ фирма номи: 
Узбек тилида: - «Xo’jaobod texnologik transport boshqarmasi» aksiyadorlik jamiyati (матн давомида – Жамият деб юритилади);
Рус тилида: - акционерное общество «Хужаобод технологик транспорт бошкармаси».
Жамиятнинг кискартирилган номи:
Узбек тилида: - «XTTB» AJ;
Рус тилида: - АО «ХТТБ».
1.4. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти, Булоқбоши тумани, Андижон шахарчаси, Саидобод кўчаси, №1 уй. Индекс: 170505.
1.5. Жамиятнинг электрон почта манзили: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОХАСИ
(АСОСИЙ ЙУНАЛИШЛАРИ) ВА МАҚСАДИ

2.1. Жамият тижорат ташкилоти булиб, унинг асосий максади молиявий-хужалик фаолиятидан фойда олишдир.
2.2. Жамият асосий максадига эришиш учун фаолият ва хизмат курсатишнинг куйидаги турларини амалга оширади:
- технологик ва махсус техникани “Ўзбекнефтегаз” МХК объектларида ишлатиш, Ўзбекистон Республикаси худудида юк ташиш. Ахолиги пуллик хизмат курсатиш;
- Жамиятни кенгайтириш, кайта реконструкция қилиш янги техника билан жихозлаш ишлаб чиқаришни технологик томондан такомиллаштириш ишларини таъминлаш;
- ички ва ташқи бозор конъюктурасини ўрганиш, ташқи-иқтисодий фаолият билан шуғулланиш:
- қисқа ва узок муддатли маркетинг программасини ишлаб чиқиш, буюртмалар тўпламини тайерлаш, жойлаштириш махсулотни тижорат қилиш;
- миллий ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланиш, ишлаб чиқаришни хар томонлама такомиллаштириш, тайерланган махсулотларни сифатини ва хизмат турини доимо, яхшилаш чора-тадбирларини куриш;
- Жамиятда ишлаетган ходимларга хавфсиз ва нормал мехнат шароитини яратиш, уларга ижтимоий енгилликларни бериш;
- қонунчиликда белгиланган бошка фаолият турларини ўрнатилган тартибда амалга ошириши мумкин. 

III. ЖАМИЯТ УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ МИҚДОРИ

3.1. Жамиятнинг устав капитали акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал кийматидан ташкил топади.
3.2. Жамиятнинг устав капитали 640 948 000 (олти юз кирк миллион туккиз юз кирк саккиз минг) сумни ташкил қилади. У хар бирининг номинал қиймати 2800 сум бўлган 228 910 дона оддий акцияларга булинган.

Жамиятнинг устав капиталини купайтириш

3.3. Жамиятнинг устав капитали акциялар номинал кийматини ошириш ёки қушимча акцияларни жойлаштириш йули билан купайтирилиши мумкин.
3.4. Қўшимча акциялар Жамият томонидан ушбу уставда белгиланган эълон қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилади.
3.5. Жамият устав капиталини ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига қушимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялари микдори – номинал қиймати 2800 сўм бўлган 228 910 дона оддий акциялардан иборат.
3.6. Қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қушимча акцияларнинг умумий киймати, сони, тури, номинал қиймати, жойлаштириш тартиби, усули, муддати, жойлаштириш (акцияларнинг биржа ва уюшган биржадан ташкари бозорига чиқариш) нархи, акциялар учун тўлов тартиби, амалга ошмаган деб топиш улуши ва амалга ошмаган деб топилган тақдирда акциялар учун қабул қилинган тўлов воситаларини қайтариш тартиби белгиланади.
3.7. Кушимча чикарилаетган акциялар очик обуна усули билан белгиланган тартибда фукаролик-хукукий битимлар тузиш йули билан биржа еки биржадан ташкари уюшган бозорда жойлаштирилади.
3.8. Қушимча чиқарилган акциялар бозор қийматида, лекин номинал қийматидан кам бўлмаган қийматда жойлаштирилади.
3.9. Жамиятнинг акцияларига хақ тўлаш қонун хужжатларида белгиланган тартибда пул воситасида амалга оширилади.

Жамиятнинг устав капиталини камайтириш

3.10. Жамиятнинг устав капитали акцияларнинг номинал кийматини камайтириш еки акцияларонинг умумий сонини қисқартириш йўли билан камайтирилиши мумкин.
3.11. Агар устав капиталини камайтириш натижасида унинг миқдори конун хужжатларида белгиланган энг кам миқдордан камайиб кетса, Жамият устав капиталини камайтиришга хақли эмас.
3.12. Устав капиталини камайтириш туғрисида қарор қабул қилган вақтда акциядорларнинг умумий йиғилиши устав капитални камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

IV. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА
УЛАР БЎЙИЧА ДИВИДЕНДЛАР ТЎЛАШ ТАРТИБИ

4.1. Жамиятнинг акциялари оддий бўлиб, эмиссиявий қимматли коғозлар хисобланади.
4.2. Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд жамиятнинг қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин.
4.3. Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга тегишли акцияларнинг сонига мутаносиб равишда тақсимланади.
4.4. Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва туққиз ойи натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тулаш туғрисида қарор қабул қилишга хақли.
Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва туққиз ойи натижаларига кўра дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарори тегишли давр тугагандан кейин уч ой ичида қабул қилиниши мумкин.
4.5. Акциялар бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори уни тўлаш шакли ва тартиби туғрисидаги қарор жамият кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий хисоботнинг ишончлилиги хақида аудиторлик хулосаси мавжуд булган тақдирда, молиявий хисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.
4.6. Дивидендлар тулаш тўғрисидаги қарорда дивидендлар тўлаш бошланадиган ва тугалланадиган саналар курсатилган бўлиши лозим. Дивидендларни тулаш муддати ва тартиби акциядорларнинг умумий йигилиши қарорида белгиланади. Дивидендларни тулаш муддати шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги лозим.

V. ЖАМИЯТНИНГ ФОНДЛАРИ

5.1. Жамият ўз фаолияти натижасида топган ва фақат тасарруф қилиши мумкин бўлган соф фойда хисобидан қуйидаги фондларни ташкил этиш хуқуқига эга:
- захира фонди;
- дивидендлар тўлов фонди;
- ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва қайта техник қуроллантириш фонди;
- мехнатни мухофаза қилиш фонди.
5.2. Жамиятнинг захира фонди, бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чиқариш, имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва жамиятнинг акцияларини кайтариб сотиб олиш учун мулжалланади. Захира фондидан бошқа мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас.
5.3. Жамият устав капиталининг 15 фоиздан кам бўлмаган миқдорда жамият захира фонди тузилади.
5.4. Жамият захира фондига ушбу уставнинг 5.3-бандида белгиланган миқдорга етгунига қадар хар йили соф фойдадан 5 фоиз миқдорида ажратмалар ўтказади.
5.5. Захира фонди тулалигича ёки қисман сарфланиб бўлган холларда, мажбурий ажратмалардан тикланади.
5.6. Жамият акциядорлар умумий йиғилишида аниқланадиган, уз фаолияти учун зарур бўладиган бошқа фондларни хам ташкил этиши мумкин.

VI. ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИНИНГ ТУЗИЛМАСИ.

6.1. Жамият бошқарув органлари – Акциядорларнинг умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши ва Ижроия органи хисобланади.

VII. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИГИЛИШИ

7.1. Акциядорларнинг умумий йигилиши жамиятнинг юкори бошкарув органидир.
7.2. Жамият хар йили Акциядорларнинг умумий йигилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йигилишини) утказиши шарт. Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай утказилади.
Акциядорларнинг йиллик умумий йигилишидан ташкари утказиладиган умумий йигилишлари навбатдан ташкари йигилишлардир.
Акциядорларнинг умумий йигилиши Кузатув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга кура булмаган такдирда эса, Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.
7.3. Акциядорлар умумий йигилишининг ваколат доирасига куйидагилар киради:
- Жамият уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш;
- Жамиятни кайта ташкил этиш;
- Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш хамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиклаш;
- Жамият кузатув кенгашининг ва миноритар акциядорлар кумитасининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- эълон килинган акцияларнинг энг куп микдорини белгилаш;
- Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) купайтириш;
- Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш;
- уз акцияларини олиш;
- Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиклаш, бошкарув хайъатини тузиш, унинг рахбарини сайлаш (тайинлаш) ва рахбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- Жамият тафтиш комиссиясини сайлаш ва унинг ваколатини муддатидан илгари тугатиш;
- Жамиятнинг йиллик хисоботини, йиллик бизнес-режасини тасдиклаш;
- Жамиятнинг фойдаси ва зарарларини таксимлаш;
- Жамият кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Жамият кузатув кенгашининг хисоботларини ва тафтиш комиссиясининг хулосаларини эшитиш;
- Жамият томонидан корпоратив облигациялар чикариш туғрисида карор кабул килиш;
- кимматли коғозларнинг хосилаларини чикариш туғрисида карор кабул килиш;
- Жамиятнинг корпоратив облигацияларини кайтариб сотиб олиш туғрисида карор кабул килиш;
- имтиёзли хукукни кулламаслик туғрисида карорни кабул килиш;
- акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган кимматли когозларни сотиб олишда акциядорнинг имтиезли хукукини кулламаслик тугрисида карорни кабул килиш;
- акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиклаш;
- акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
- Жамиятнинг ижроия органига туланадиган хак ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юкори микдорларини белгилаш;
- конунчиликда белгиланган холларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият афилланган шахслари билан боглик битимлар тузиш тугрисида карор кабул килиш;
- акцияларни жойлаштириш (кимматли коғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташкари бозорига чикариш) нархини белгилаш;
- аудиторлик текширувини утказиш тугрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига туланадиган хакнинг энг куп микдорини белгилаш хакида карор кабул килиш;
- Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йигилиши тугрисида»ги, «Кузатув кенгаши тугрисида»ги, «Тафтиш комиссияси тугрисида»ги, «Ижроия органи тугрисида»ги ва «Ички аудит хизмати тугрисида»ги Низомларини тасдиклаш;
- конун хужжатларига мувофик бошка масалаларни хал этиш.
7.4. Акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан кабул килинган карорлар йигилиш баенномаси имзоланган кундан икки иш кунидан кечиктирмай, шунингдек овоз бериш якунлари ушбу карорлар кабул килинган санадан эътиборан уттиз кундан кечиктирмай конун хужжатларида белгиланган тартибда акциядорлар эътиборига етказилади.
7.5. Жамият Акциядорлар умумий йигилиши Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йигилиши тугрисида»ги Низом асосида чакирилади ва утказилади.


VIII. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ

8.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига умумий рахбарликни амалга оширади, акциядорлар умумий йигилишининг ваколатига таалукли масалалар бундан мустасно.
8.2. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан бир йил муддатга сайланадилар. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони 9 кишидан иборат.
8.3. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига куйидагилар киради:
- Жамият фаолиятининг устувор йуналишларини белгилаш;
- акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташкари умумий йиғилишларини чакириш, конунчиликда назарда тутилган холлар мустасно;
- акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;
- акциядорларнинг умумий йиғилиши утказиладиган сана, вакт ва жойни белгилаш;
- акциядорларнинг умумий йиғилиши утказилиши хакида хабар килиш учун Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;
- Жамият уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш еки Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш масалаларини акциядорларнинг умумий йигилиши хал килиши учун киритиш;
- мол-мулкнинг бозор кийматини белгилашни ташкил этиш;
- корпоратив маслахатчини тайинлаш;
- Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъкуллаш. Бунда Жамиятнинг келгуси йилга мулжалланган бизнес-режаси Жамият кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъкулланиши лозим; 
- ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек хар чоракда унинг хисоботларини эшитиб бориш; 
- Жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор хар кандай хужжатлардан эркин фойдаланиш ва Жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу хужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган хужжатлардан факат хизмат максадларида фойдаланиши мумкин;
- Жамиятнинг тафтиш комиссиясига туланадиган хак ва компенсацияларнинг микдорлари юзасидан тавсиялар бериш;
- дивиденд микдори, уни тулаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;
- Жамиятнинг захира фондидан ва бошка фондларидан фойдаланиш;
- Жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;
- Жамиятнинг шуъба ва тобе хужалик жамиятларини ташкил этиш;
- кимматли когозлар чикарилиши тугрисида карор ва эмиссия рисоласини тасдиклаш; 
- аввал руйхатдан утказилган кимматли когозлар чикарилишларига узгартириш ва (еки) кушимчалар киритиш;
- конунчиликда белгиланган холларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият афилланган шахслари билан боглик битимлар тузиш тугрисида карор кабул килиш;
- Жамият Бошкарув раисининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган такдирда, унинг вазифасига вактинча бажарувчини тайинлаш;
- жамиятнинг бошкарув хайъати аъзоларини (Бошкарув раисдан ташкари) сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
- хар чорак якуни буйича жамиятнинг йиллик бизнес-режасининг бажарилиши тугрисида бошкарув раисининг хисоботини эшитиш хамда бизнес-режа бажарилмаган холатларида бошкарув раисига нисбатан тегишли чоралар куриш.
- Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлик битимларни конун хужжатларида белгиланган тартибда тузиш.
- конун хужжатларига мувофик бошка масалаларни хал этиш.
8.4. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш оркали амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда хар бир акциядорга тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиши лозим булган шахслар сонига купайтирилади ва акциядор шу тарика олинган овозларни бита номзодга тулик беришга еки уларни икки ва ундан ортик номзодлар уртасида таксимлашга хаклидир. Энг куп овоз туплаган номзодлар Жамият Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб хисобланади.
8.5. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаш аъзолари томонидан уларнинг узлари орасидан Жамият Кузатув кенгаши аъзолари умумий сонига нисбатан купчилик овоз билан сайланади. Жамият Кузатув кенгаши уз раисини жами аъзоларининг купчилик овози билан кайта сайлашга хаклидир.
8.6. Жамият Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чакиради ва уларда раислик килади, мажлисда баеннома юритилишини ташкил этади.
8.7. Жамият Кузатув кенгаши раиси йук булган холларда унинг вазифасини Кузатув кенгаш аъзоларидан бири амалга оширади.
8.8. Жамият Кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан хар чоракда камида бир марта чакирилади. Заруриятга кура Жамият Кузатув кенгашининг навбатдан ташкари мажлислари хам утказилиши мумкин.
8.9. Жамият Кузатув кенгашининг карори Кузатув кенгашга сайланган аъзоларнинг камида етмиш беш фоизи иштирок этганида конуний хисобланади. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида карорлар, агар конунчиликда бошка холлар кузда тутилмаган булса, мажлисда хозир булганларнинг купчилик овози билан кабул килинади. Жамият Кузатув кенгаши мажлисида масалалар хал этилаетганда Кузатув кенгашнинг хар бир аъзоси бита овозга эга. Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси уз овозини Кузатув кенгашининг бошка аъзосига беришга хакли эмас. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг булган холда, Жамият Кузатув кенгаши раисининг овози хал этувчи хисобланади.
8.10. Жамият Кузатув кенгашининг карорлари сиртдан овоз бериш йули билан (суров йули билан) жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан кабул килиниши мумкин. 
8.11. Жамият Кузатув кенгаши раиси хар ойда килган мехнати учун Узбекистон Республикасининг энг кам ойлик иш хакининг олти баробари микдорида ва колган аъзолари энг кам ойлик иш хакининг беш баробари микдорида рагбатлантирилади.
8.12. Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тугрисида»ги Низом асосида иш олиб боради.

IX. ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИ

9.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига рахбарлик коллегиал асосидаги Ижроия органи – бошкарув хайъати томонидан амалга оширилади. Жамият бошкарув хайъати аъзолари сони 5 кишидан иборат. Жамият бошкарув хайъати рахбари Бошкарув раиси хисобланади. Жамият Бошкарув раиси акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан сайланади (тайинланади). Жамият бошкарув хайъати аъзолари (Бошкарув раисдан ташкари) жамият Кузатув кенгаши томонидан сайланади (тайинланади). 
9.2. Бошкарув раиси жамиятнинг кундалик фаолиятини бошкаради ва оператив рахбарликни Узбекистон Республикаси конунчилиги, Жамият Устави, Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг карорларига мувофик амалга оширади.
9.3. Бошкарув раиси Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгашига хисобот беради.
9.4. Бошкарув раиси билан мехнат шартномасини Жамият номидан Кузатув кенгаши раиси имзолайди.
9.5. Бошкарув раисига туланадиган хак микдори Жамият фаолиятининг самарадорлигига тугридан-тугри боглик булиб, мехнат шартномасида белгиланади.
9.6. Бошкарув раисининг ваколатларига Жамиятнинг кундалик фаолиятига рахбарлик килишга доир барча масалалар киради, Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно.
9.7. Бошкарув раиси Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг карорлари бажарилишини ташкил этади.
9.8. Бошкарув раисининг ваколатларига куйидагилар киради:
- мазкур устав ва Кузатув кенгаши томонидан узига берилган ваколатларга мувофик Жамиятнинг ишига рахбарлик килиш;
- Кузатув кенгашининг розилигига кура унинг ишида маслахат овози билан иштирок этиш;
- Жамият номидан ишончномасиз иш юритиш ва унинг манфаатларини химоя килиш;
- Жамият номидан битимлар тузиш, жамиятнинг филиали еки ваколатхонаси рахбарини тайинлаш;
- штатларни тасдиклаш, Жамият ходимларини ишга кабул килиш, улар билан мехнат шартномаларини тузиш ва бекор килиш, уларга нисбатан интизомий жазо чораларини куллаш, ходимлар томонидан мехнат ва ижро интизомини саклаб туришни таъминлаш;
- Жамият номидан амалдаги конунчиликка асосан ишончномаларни бериш;
- Жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий булган буйрук ва фармойишлар чикариш ва курсатмалар бериш;
- уз ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали ва баркарор ишлашини таъминлаган холда унинг жорий фаолиятига рахбарлик килиш;
- Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгаши карорларининг бажарилишини ташкил этиш;
- амалдаги конунчиликка мувофик Жамиятда бухгалтерия хисоби ва хисоботининг ташкил этилиши, зарур холати ва ишончлилигини, йиллик хисоботлар ва бошка молиявий хисоботлар тегишли органларга уз вактида такдим этилишини, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошка олувчиларга юбориладиган Жамият фаолияти тугрисидаги маълумотлар такдим этилишини таъминлаш;
- амалдаги конун хужжатларига хамда Жамият ички хужжатларига риоя килиш.
9.9. Бошкарув раисининг хукуклари:
- Конун ва Жамият Уставига киритилган Жамиятнинг жорий фаолиятига рахбарлик ки¬лишга доир барча масалаларни мустакил хал этиш;
- Жамият номидан ишончномасиз иш куриш, шу жумладан бошка ташкилотлар ва органлар билан узаро хамкорликда жамиятнинг манфаатларини химоя килиш, банкда хисоб-китоб счетлари ва бошка счетлар очиш, битимлар тузиш, факат Акциядорлар умумий йигилиши ва Кузатув кенгаши ваколатига киритилган битимлар тузиш бундан мустасно, Жамият Уставида келтирилган доирада мол-мулк ва пул маблагларини тасарруф этиш, шартнома ва контрактлар тузиш, ишончномалар бериш ва езишмалар олиб бориш;
- Жамият штат жадвалини тасдиклаш, ходимлар би¬лан мехнат шартномаларини тузиш ва бекор килиш; 
- Жамоа музокараларида ва жамоа шартномаларини тузишда жа-мият номидан иш куриш;
- Бошкарув раиси ваколатига киритилган масалалар буйича жамиятнинг барча ходимлари томонидан бажарилиши мажбурий булган буйруклар чикариш ва курсатмалар бериш;
- Конунда назарда тутилган холлардагина жамият ходимларини рагбатлантириш;
- Жамият ходимларидан ички тартиб коидалари, жамиятда амалда булган бошка коидаларни, шунингдек мехнат шартномаси шартларининг бажарилишини талаб килиш, жамият ходимлари томонидан мехнат инти-зоми бузилган холларда жамият ходимларига нисбатан интизомий жазо чораларини куллаш;
- Жамият ходими билан мехнат шартномаси тузишда Бошкарув раиси учун жамиятнинг хизмат ва тижорат сири хисобланган маълумотлар хажми ва таркибини аниклаш;
- уз ваколатига кирувчи айрим масалаларни хал этишни урнатилган тартибда бошка ман¬сабдор шахсларга, Бошкарув раиси уринбосарларига ва таркибий булинмалар рахбарларига топшириш.
9.10. Бошкарув раисининг мажбуриятлари:
- уз ваколати доирасида жамиятнинг самарали ва баркарор ишлашини таъминлаган холда унинг кундалик фаолиятларига рахбар¬лик килиш, Акциядорларнинг умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно;
- Акциядорларнинг умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг карорларини бажарилишини ташкил этиш;
- ишлаб чикариш бирликлари, цехлар ва жамиятнинг бошка таркибий булинмаларининг самарали хамкорлик килишини таъминлаш;
- Жамият шартнома мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш;
- ишлаб чикариш ва ижтимоий сохани ривожлантириш учун зарур булган микдорда фойда олинишини таъминлаш;
- Жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режалари ишлаб чикишига рахбарлик килиш, уларнинг бажарилишини ташкил этиш ва назорат килиш;
- Жамият фаолиятида конунийликни таъминлаш;
- Жамиятда бухгалтерия хисоби ва хисоботи ташкил этилишини юритилишини, уларнинг талаб даражасида булишлигини ва ишончлилигини таъминлаш, йиллик хисо¬бот ва бошка молиявий хисоботларнинг тегишли органларга, шунингдек, ак¬циядорларга, кредиторларга ва бошка маълумотларни олувчиларга жунати¬ладиган жамият фаолияти тугрисидаги яна бошка тегишли маълумотларнинг урнатилган тартибларда уз вактида такдим этилишини таъминлаш;
- Жамият тафтиш комиссияси, жамият аудитори ва ички аудиторининг талабига кура молия-хужалик фаолияти тугрисидаги хужжатларни такдим эти¬лишини таъминлаш;
- давлат статистика хисоботлари туликлилигини ва уни те¬гишли органларга уз вактида такдим этилишини таъминлаш;
- Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотни саклаш, агар бундай ахборотни учинчи шахсларга бериш унинг вазифалари доирасига кирмаса;
- хизмат еки тижорат сири хисобланган ахборотнинг жамият ходимлари томонидан сакланишини таъминлаш;
- Жамият бошкарув хайъати мажлисларининг утказили¬шини ташкил этиш, жамият номидан тегишли хужжатларни ва ижро этувчи орган йигилишларининг баенларини имзолаш;
- Жамиятни малакали кадрлар билан таъминлаш, жамият ходимларининг билимлари, малакалари, тажрибалари ва кобилиятларидан самарали фойдаланиш юзасидан чора-тадбирлар куриш;
- мехнат ва технология интизомларини сакланишини, ижтимоий ка¬фолатларга риоя килинишини ва жамият ходимлари мехнати мухофаза килишини таминлаш;
- Жамоа музокараларида иш берувчининг вакилларини катнашишини таъминлаш, хамда жамоа шартномалари ва битимларини тузишда иш берувчи сифатида иш куриш, жамоа шартномаси буйича мажбуриятларини бажа¬риш;
- уз ваколатига кирувчи ишлар тугрисидаги ахборотларни Акциядорларнинг умумий йигилишига ва Кузатув кенгашига белгиланган муддатларда такдим этиш;
- Кузатув кенгаши билан узок муддат давом этадиган хизмат сафарлари ва таътилларидан фойдаланиш вактини келишиб олиш. Бошкарув раиси узок вакт булмаганда Бошкарув раисининг вактинча вазифаларини бажарувчи шахс тугрисида Кузатув кенгашини хабардор килиш;
- олинган режаларни ойма-ой бажариш, чикариладиган мах-сулотларни сифатини яхшилаш, иш жадвалларини бажариш, корхона ички тартиблари ва техника хавфсизлигига риоя килиш, тежамкорлик ишларини олиб бориш.
- йилнинг хар чорагида Жамиятнинг йиллик бизнес-режа курсаткичларининг бажарилиши тугрисида Кузатув кенгашига хисобот бериш.
9.11. Бошкарув раиси уз хукукларини амалга оширишда ва уз мажбуриятларини бажаришда Жамият манфаатларини кузлаб иш тутиши лозим.
9.12. Бошкарув раиси конун хужжатларига ва ушбу уставга мувофик Жамият олдида жавобгардир.
9.13. Бошкарув раиси мазкур устав ва Акциядорлар умумий йигилиши томонидан тасдикланган «Ижроия органи тугрисида»ги Низом асосида иш олиб боради. 

X. ЖАМИЯТНИНГ ТАФТИШ КОМИССИЯСИ

10.1. Жамиятнинг молия-хужалик фаолиятини назорат килиш учун акциядорларнинг умумий йигилиши жамият тафтиш комиссиясини бир йил муддатга сайлайди. Жамият тафтиш комиссиясиси 3 кишидан иборат.
10.2. Жамият тафтиш комиссиясининг ваколатлари:
- ишлаб-чикариш, хужалик, молиявий-хукукий фаолиятда тартиб коидаларнинг бузилиши ва Жамият манфаатларига хавф солувчи холатлари аникланганда ва бошкарув органлари ваколатларига кирувчи масалаларни хал килиш максадида бошкарув хайъати, Кузатув кенгаши еки акциядорлар умумий йигилиши чакирилишини талаб килишга хакли;
- Жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани ҳар чоракда жамият кузатув кенгашининг мажлисига олиб чиқади хамда ушбу холат буйича йиллик умумлаштирилган ахборотни ўз ичига олган хулоса акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида эшитилади;
- тафтиш комиссияси уз ваколатлари доирасига кирувчи саволлар буйича Жамиятнинг хар бир мансабдор шахсидан тушунтириш талаб килишга хакли;
- Жамиятда бевосита ишламайдиган мутахассисларни шартнома асосида тафтиш ишига жалб этишга хакли;
- Жамиятнинг тартиб ва коидаларини бузганлик учун Жамият ишчи-хизматчилари, хамда мансабдор шахсларини Жамият олдида жавобгар килишга хакли.
10.3. Жамият тафтиш комиссиясининг талабига биноан жамиятнинг Бошкарув органларидаги мансабдор шахслар молия-хужалик фаолияти тагрисидаги хужжатларни тафтиш комиссиясига такдим этишлари шарт.
10.4. Жамият тафтиш комиссияси амалдаги конунчиликка мувофик акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилиши чакирилишини талаб килишга хакли.
10.5. Жамият тафтиш комиссияси аъзоси бир вактнинг узида жамият Кузатув кенгашининг аъзоси булиши, шунингдек жамиятнинг бошкарув органларида бошка лавозимларни эгаллашлари мумкин эмас. Айни бир шахс жамиятнинг тафтиш комиссияси этиб кетма-кет уч мартадан ортик сайланиши мумкин эмас.
10.6. Жамият тафтиш комиссияси фаолиятининг тартиби «Тафтиш комиссияси тугрисида»ги Низомда белгилаб куйилади.
10.7. Жамият тафтишчиси хар чоракда килган мехнати учун Узбекистон Республикасининг энг кам ойлик иш хакининг турт баробари микдорида рагбатлантирилади.

XI. ЯКУНИЙ КОИДАЛАР

11.1. Устав буйича келиб чикадиган барча низо ва келишмовчиликлар акциядорларнинг узаро келишуви йули билан амалдаги конун хужжатлари ва ушбу уставга асосан хал килинади.
11.2. Низо ва келишмовчиликларни музокаралар йули билан хал килиш имконияти булмаган такдирда улар тегишли равишда суд оркали хал килинади.
11.3. Мазкур Устав Узбекистон Республикасининг конун хужжатларида белгиланган тартибда давлат руйхатига олинган вактдан бошлаб кучга киради.Бошкарув раиси А.А.Ахмедов

Design by: www.diablodesign.eu